lunedì 7 novembre 2016

Semnificaţia supercategorială a Unului în filosofia pentadică a lui Alexandru Surdu


Se dedică memoriei lui Jean Bălin

Filozofia formelor pentadice este inaugurată de academicianul Alexandru Surdu prin cartea din 1993 „Pentamorfoza artei” în care metoda de cercetare este o artă a mierificării, asemănătoare celei a marelui filozof neoplatonic Plotin, creatorul primului sistem filozofic sincretic, în cele 54 de cărţi a Eneadelor.
Aspiraţia academicianului Surdu spre un sistem filozofic riguros capătă consistenţă o dată cu publicarea primelor trei lucrări din sistemul pentadic.1 În viziunea sa filozofia pentadică este „ teoria trecerii de la subsistenţă la existenţă, prin intermediul fiinţei şi realităţii, la existenţa reală.”2
Consideraţiile noastre noastre vor fi circumscrise discursului asupra tradiţiei filozofice plotiniane în jurul principiului şi a modalităţii absolut originale a filozofului Surdu de a revela conceptul de transcendenţă a Unului.
„Singura conştiinţă pe care o mai putem avea despre principiu,” cum remarcă Marilena Vlad „este un fel de divinaţie, de intuiţie mistică a prezenţei principiului, a necesităţii existenţei unui prin-cipiu al Totului. Acest principiu nu devine niciodată obiect propriu-zis al gândirii noastre. Singurul mod în care ne putem raporta la el este conştientizarea abisului radical ce ne separă de el, a imposibilităţii de a-l cuprinde în orice discurs şi în orice gândire. Este un raport inversat, un raport aporetic în care tot ceea ce afirmăm despre principiu este suprimat într-un al doilea pas; în schimb, tocmai această suprimare constantă a oricărei afirmaţii mărturiseşte necesitatea principiului, prezenţa lui imposibil de fixat.”3
Plotin este îndeobşte considerat „filozoful Unului”4 şi reflexia sa a fost definită o „gândire a Unului”. Plotin, ne spune Riccardo Chiaradonna5, afirmă în mod cert că primul principiu nu este „fiinţa” şi nu pare să se folosească de distincţia dintre esenţă şi existenţă, care va fi dezvoltată de tradiţia filozofică ulterioară [...]. În afara fiinţei, continuă filozoful italian, nu înseamnă că Unul (sau „Binele”) este o altă denumire rezervată primului principiu, ori o ficţiune sau că ar fi nimicul: Unul după Plotin este „o non-fiinţă”: (VI, 9 [9], 3.36-40; 5.24-38; III 8 [30], 10.28-32) întrucât este un prin- cipiu dincolo de fiinţă şi este, datorită absolutei sale simplicităţi, superior fiinţei. El este cauza care generează tot restul lucrurilor, inclusă alteritatea (heterotês) care, exact ca şi diada indefinită, este concepută de Plotin ca primul produs al Unului, activitate indeterminată care, adresându-se propriei origini, se transformă în „fiinţă” (II, 4 [12], 5.28-35).6 Pluralitatea şi fiinţa sa implică la rândul lor şi Unul, care este cauză pentru amândoi, nu este de tot absent. Cauză a Totului şi a alterităţii, Unul nu este la rândul său „altceva” faţă de tot restul: cel puţin nu este în sensul în care sunt „celelalte” realităţi care derivă din el („fie în mod reciproc, fie faţă de Unul din care-şi trag origine”).7
„În textul citat mai sus, comementează Chiaradonna, s-a făcut trimitere la terminologia celei de-a doua Scrisori a lui Platon (considerat un text apocrif de către moderni) prin caracterizarea condiţiei primului principiu ca aceea a unui „rege” (ps. Platon, Ep. II, 312e)”.8 Cu puţin înainte de Plotin, Numenius din Apamea (fr. 12, des Places) a folosit aproape identic aceeaşi terminologie: primul său principiu este „rege” ca şi principiul lui Plotin. Contemporanii l-au acuzat pe Plotin de a-l fi plagiat pe Numenius şi în mod sigur Numenius este printre platonicii anteriori lui Plotin, care mult mai mult decât alţii pare să-i „anticipe” tezele care se regăsesc în Eneade. Însă în ce priveşte asemănarea lor, în acest caz este superficială: primul principiu al lui Numenius este „inactiv” (argos) şi lumea nu-şi trage originea din el, ci dintr-un principiu secundar pe care Numenius îl numeşte „demiurg”. Aşa cum a notat Denis O'Brien, chiar dacă principiul lui Numenius este „rege” el este oricum un „rege chiulangiu”.9
„Plotin reia problema Eternităţii”, ne spune Al. Surdu, „aproape în termenii lui Parmenides, făcând distincţia dinte Eternitate şi timp şi legând-o pe prima de subsistentul (hypokeimenon) însuşi, care nu a fost şi nu va fi, ci doar este (mete en, mate estai, alla estimonon). Cu toate că, fiind Totul (to pan), Eternitatea fără să fie redusă la timp, ar trebui să-l cuprindă şi pe acesta, căci altfel s-ar ajunge şi la infirmarea eleată a mişcării, incontestabilă în domeniul de referinţă al timpului (cerul întreg şi univer-sul). Acceptarea Eternităţii nu înseamnă contestarea timpului şi, odată cu acesta, a mişcării, a cărei măsură este. Dar Plotin, scrie Al. Surdu, mergând şi mai departe pe linia identităţii cu sine a vieţii ( de inspiraţie platonică), care este mereu prezentă în totalitatea sa, consideră că aceasta reprezintă per-fecţiunea lipsită de părţi (telos ameres), ceea ce aminteşte şi de contestarea eleată a multiplicităţii.”
Dar şi timpul, fără să fie eternitate, poate să fie nelimitat, ca şi lumea (kosmos), şi Plotin introduce un termen care va face carieră în filozofia medievală. Alături de eternitate (aion), vorbeşte şi despre „perpetuitate sau sempiternitate (aidiotes, sempiternitas). Eternitatea identică cu zeul (tauton to teo), spune că ea însăşi este zeu (ho aion teos), că, nelipsindu-i nimic (meden analiskei), este Infinitul şi Totul, neavând, fireşte nici trecut, nici viitor. Mai mult, el face legătura şi cu Unul, în preajma căruia (peri to hen) şi în care (en heni) rămâne Eternitatea. Doar atât că, tot în aceeaşi manieră platonică, le identifică pe toate cu viaţa (he zoe), amintind de vieţuitoarea eternă (zoon aidion) a lui Platon, care era şi gânditoare (noeton zoon), iar la Aristotel era gândirea însăşi (ho nous). Ceea ce înseamnă îndepărtarea de semnificaţia subsistenţială a Eternităţii şi un fel de reîntoarcere la semnificaţia originară a eternităţii, legată de viaţă în genere (viaţă, veşnicie).
Considerând însă că timpul este o imagine a Eternităţii, o imitaţie a acesteia, ca şi lumea sensibilităţii faţă de cea a gândirii, Plotin nu confundă planurile Existenţei, ale tempralităţii eterne (perpetue) sau nu cu Subsistenţa (cu Unul şi Totul), dar le lasă totuşi în afara ei.”10
La o primă aproximaţie aceste concepte ni se par foarte abstracte, dar filozoful Alexandru Surdu reuşeşte să le facă comprensibile explicându-ne că încă începând cu Platon la care există deja o tensiune monoteistică (care este în aceeaşi măsură şi un politeist), acest Unu, „Dunamis panthon” (po -tenţă întreagă) anticipa imaginea faptului că Totul este totdeauna Unu, ceea ce vrea să însemne că suntem cu toţii legaţi, că adevărul este unul Întreg, că Dumnezeu este Unul, că dincolo de diversitatea aparentă există o legătură interioară, subînţeleasă, invizibilă, subsistentă care ne leagă pe toţi de Unicul Dumnezeu. Întreaga realitate este îndreptată spre Unitate. Pentru prima dată Dumnezeu este Unul, „Dunamis panthon”.
„Dacă Unul este puterea tuturor lucrurilor”, comentează Riccardo Chiaradonna, „el este în sensul explicat de Plotin în V 3 [49], 15,32-35: «Unul este putere deoarece produce»”, (generează vom spune noi ). tocmai deoarece este izvorul tuturor lucrurilor, Unul nu poate fi niciunul dintre lucrurile care din el îşi trage originea (şi deci nici „fiinţa”). Cu adevărat, tocmai deoarece nimic nu era în el, totul este derivat din el, şi pentru ca fiinţa să poată exista, de aceea acest Unu nu este fiinţă, ci este mai ales ceea ce generează fiinţa (V, 2 [II], 1.5-7): Întrucât este de origine transcendentă, Unul trebuie să fie „Totul”, fără ca să fie”nimic” VI 7 [38] 32.12-14.
Plotin afirmă însă că Unul conţine în el Totul înainte de a-l genera V 3 [49], 15.29-32, conform V 5 [32], 9.35. La un examen superficial, ne spune Chiaradonna, aceste teze se opun doctrinei conform căreia Unul nu are în sine nimic din ceea ce provine din el însuşi.
Este acesta momentul în care s-a născut teologia negativă, o întreţesătură minunată legată şi de istoria sufletului, de structura cosmosului şi de drumul pe care-l face sufletul la coborârea sa şi la „reîntoarcerea lui acasă”; „însăşi anima individuală, ne spune Plotin, se poate sustrage, chiar în această viaţă, condiţionărilor corporale, să reintre în ea însăşi şi să ajungă la condiţia minumată proprie sufle-tului universului (IV 8 [6], 2.20-21). Plotin o desemnează ca având calitatea de „suflet anfibiu”, o ase-menea condiţie, capabilă într-un anumit moment să conducă o viaţă inteligibilă, sau viaţa proprie lumii noastre de «aici de jos » IV 8 [6], 4.32”; întregul parcurs transcendental al sufletelor care doresc să se întoarcă acasă – ne sugerează în mod clar prezenţa mai multor grade şi moduri de viaţă ale  sufletului în coborârea sa şi apoi în ascensiunea iremediabilă. Discursul despre generarea lumii, despre căutarea cauzelor şi cunoaşterea inteligibililor, despre Unul care coboară, pe scara fiinţei, într-un mod continuu, Unul care genereză multitudinea este prima intuiţie genială a lui Plotin cu rezonanţă în reprezentările noastre despre apariţia Universului. Am găsit o exemplificare minunată a generării lumii în teoria Big-Bang-ului atât de bine surprinsă de Steven Weinberg11, căruia în 1979 i s-a conferit premiul Nobel pentru fizică:
„La început a avut loc o explozie. Nu o explozie ca şi acelea cu care suntem obişnuiţi pe pământ, o explozie care pleacă dintr-un centru bine stabilit şi care se răspândeşte până ce înghite o parte tot mai mare a spaţiului înconjurător, ci o explozie care s-a verificat în mod simultan peste tot, unplând încă de la început întregul spaţiu, şi în care orice particulă a materiei a început să se îndepărteze în mod rapid de orice altă particulă.” Explozia „întregului spaţiu” poate însemna, în acest context, scrie Weinberg, „ori totalitatea unui univers infinit, ori totalitatea universului finit care se curbează asupra sa însuşi ca şi suprafaţa unei sfere.”12
Surprindem în aceste cuvinte Unul lui Plotin, şi pe care Al. Surdu îl identifică atât de bine cu „puterea activă a Totului” asemanatoare vechii credinţe mitraice în care Soarele reprezenta izvorul (Prezenţă, Lumină şi Energie)și din care  puterea(dunamis panthon) se revarsă , ca şi în explozia care-şi are originea într-un punct, un Punct atât de concentrat de a fi pură energie, explozie care s-a verificat în acelaşi timp peste tot, umplând tot spaţiul încă de la început, înglobând Totul. Este vorba aici nu de creaţia „ex nihilo”, ci de generare, pe linia imanentismului aristotelic,unde „totul este dumnezeiesc” şi nu de dualismul ideilor platonice.
Este în ultimă instanţă o concepţie hegeliană, în care Dumnezeul hegelian procedează prin „emanare” şi nu prin creaţie. Dumnezeu nu creează, ci generează, care este rodul unei necesităţi intrinseci, care este ca o Fântână din care apa se revarsă în mod continuu, o fântână cu multe trepte, din care apa continuă să se reverse, ca şi Soarele care-şi revarsă asupra noastră lumina şi căldura sa. Voinţa sa este necondiţionată, generează lumea fără „să dorească” acest lucru, datorită unei necesităţi intrinseci. Unul , ca un adevărat fluviu, proces în care sufletul este în măsură să primească toată energia de care este capabil, primeşte Totul prin emanaţie; nu este vorba aici de un Dumnezeu imanent ci de un Dumnezeu transcendent. Avem aici esenţa sistemului filozofic al lui Al. Surdu, în buna tradiţie a filozofiei româneşti cu Lucian Blaga şi Constantin Noica. Sistemele filozofice în toată complexitatea lor îşi au rolul sincretic de a pune în lumină cu minimum de concepte (cinci în cazul lui Al. Surdu) maximul de înţelesuri, rosturi ale existenţei noastre.
Lumea inteligibilă, perfectă a substanţelor superioare emană şi răspândeşte lumina. Unul, Intelectul şi Sufletul care se îndreaptă spre materie şi pe care o imprimă cu lumina pe care o are înăun-tru, a ideilor care fac să posibilă nașterea lumii fenomenice. Aceste stări (trepte) ale Universului, Unul, Intelectul, Sufletul universal care în concepţia lui Plotin formează Lumea inteligibilă, eternă, perfectă şi pe care noi suntem liberi să-l contemplăm. Intelectul nostru, care face posibilă contemplarea măreţiei dumnezeieşti este Intelectul iubirii, intelect care, ne spune Plotin, este îndumnezeirea noastră şi prin care putem intra în contact cu divinul care este în noi.
Ceea ce putem contempla cu privirea noastră interioară este Unul atotputernic. Structura ideală a lumii prin ipostazele sale este prezentată de Al. Surdu în şi prin elementele filozofiei pentadice, grupate aproximativ după disciplinele filozofice corespunzătoare, şi anume în ordinea apariţei lor istorice ca discipline prioritare, de regulă absolutizate în detrimentul celorlalte: Subsistenţa (S), Existenţa (E), Fiinţa (F), Realitatea (R), Existenţa Reală (ER).13
Prima schemă pentadică o găsim la Platon: meritul de a fi oferit o schemă pentadică în toate articulaţiile ei îi revine lui Platon, scrie Al. Surdu, „este vorba de cele cinci genuri supreme: (1) fiinţa, (2) mişcarea, (3) repausul, (4) acelaşi sau identicul, (5) altul sau diferitul. Raporturile dintre ele sunt următoarele: fiecare dintre primele trei participă la al patrulea, acelaşi, şi la al cincilea, altul; mişcarea şi repausul participă la primul, la fiinţă; al doilea şi al treilea, ca şi patru şi cinci, sunt contrare, ceea ce marchează caracterul dublu dialectic, din punct de vedere binar, al schemei platonice.”14 Străinul din dialogul Sofistul a lui Platon ne spune că” dintre genurile enumerate(...),cele mai însemnate sânt ființa lucrurilor însăși,starea și miscarea”( Sofistul,254d),întrebându-se în continuare „ce oare afirmarăm acum repetând cuvintele același și altul ? Să fi afirmat noi două genuri anumite ,altele decât cele trei,dar necesar îmbinate statornic cu ele,astfel încât cercetarea să trebuiască a fi făcută asupra existenței a cinci genuri,nu asupra trei ?Sau cumva ne-a rămas ascuns faptul că atât prin același cât și prin altul denumim ca și unul din genurile acelea ?”(Sofistul,254e)
Dialectica pentadică platonică îşi are rădăcinile în filozofia pitagoreicilor, rezevată „domeniilor celor mai elevate ale existenţei, vieţii umane în special, dar şi ale celor mai profunde structuri ale materiei, considerate de natură geometrică (cele cinci corpuri perfecte), ca şi domeniilor artistice (în muzică, arhitectură, scupltură şi pictură) sunt valabile şi astăzi reprezentările lor pentadice, care constituie elementele esenţiale din pentamorfoza artei.”15
Pentru a înțelege cum a integrat Platon pitagoreismul vom face un scurt excurs analitic al acestuia,care era atât o şcoală de filozofie şi de matematică, cât şi un ordin ezoteric religios. Pitagora a construit o mistică a numerelor prin absolutizarea aritmeticii, aşa cum mai târziu Descartes va absolutiza geometria. Principiul explicativ şi esenţa lumii reale o constituie numerele şi proporţiile exprimate de acestea. Tot ceea ce există este reductibil la număr. Numărul este esenţa şi modelul exis-tentului. Primordială este unitatea (monada) care lucrează ca o diadă creatoare (doimea nedefinită). Pe fondul unităţii şi a diadei se constituie numerele, care operează punctul, linia, suprafaţa, suprafaţa cor-purilor sensibile. La Pitagora numărul îşi păstrează caracteristica de a fi imanent planului ontic. Fascinaţi de puritate a gândirii matematice, pitagoreicii confundă planul logic cu planul ontic, ba chiar îl subordonează pe ce de-al doilea celui dintâi. Ei nu discriminează între abstracţie şi ceea ce reflectă abstracţia. De aceea concep numerele ca esenţă a tot ceea ce există. Pitagoreismul este poate singura filozofie antică deschisă spre totalitate. Avem aici prima anticipare a relaţiei Unul – Totul. În cadrul misticii numerelor, unu reprezintă marea monadă sau Dumnezeu, care este infinit şi constituie forţa originară; el corespunde primei litere a alfabetului grecesc şi este reprezentat de punct, centrul cercului. Doi reprezintă ştiinţa, unirea bărbatului cu femeia, a eternului masculin cu eternul feminin. Trei este considerat un număr perfect şi corespunde Tatălui. Numărul patru este tetractysul pitagoreic, care corespunde evoluţiei naturale şi celor patru elemente cosmologice: pământ, apă, aer, foc. Cinci repre-zintă pentagrama care este simbolul liberului arbitru, adică a capacităţii omului de a alege între bine şi rău. Steaua cu cinci colţuri este semnul de recunoaştere al adepţilor şi pe care discipolul trebuia s-o realizeze dintr-o singură trăsătură de condei. În desele mele peregrinaje la Crotone, în sudul Italiei, am putut vedea rămăşiţele Templului Herei Lacinia în interiorul căruia se afla Şcoala pitagoreică, Templu care avea patruzeci şi opt de coloane, din care astăzi a mai rămas una ,a fost construit în secolul al VI-lea Î.Hr. A rămas numai amintirea strămoşilor lor hiperboreii, cu care Pitagora avea legături, dacă nu chiar discipoli cum ar fi fost Zalmoxis, preot al Zeului Apollo. Pitagoreismul a reprezentat o înaintare a gândirii înspre abstract întrucât a conceput relaţiile numerice care constituie lumea inteligibilă. Deoarece pentru pitagoreici lucrurile sunt numere, universalul este ordonat şi supus legilor. Fără număr şi măsură lumea ar fi înghiţită de haos.
Pentru Pitagora ne spune Al. Surdu „cinci este considerat cel mai mare număr intuitiv.”16
Sistemul prezentat de C. Noica are de asemenea cinci momente, ne spune Al. Surdu, fapt deloc întâmplător. „Primul moment al sistemului îl constituie clasicul „în sine”, căruia îi urmează „ciclul fiinţei”, în cadrul căruia „rostirea"," întru” şi „firea” presupun nuanţări subtile ale raportului dialectic dintre „a fi” şi „ a exista”, nuanţări care presupun interiorizare şi, în acelaşi timp, raportare la altceva, statornicie şi perisabilitate; ceea ce conduce de la sine către momentul următor al „devenirii”. Ciclul începe cu „petrecerea” şi, trecând prin „vremuire” şi „infinire”, ca şi ilustraţii ale devenirii în timp şi spaţiu, sfârşeşte cu „troienirea”, cu excesul falimentar al devenirii nestăvilite, care necesită „rânduială”. Aceasta începe cu ctitoriile prefixului „în” care scoate fiinţa di talazurile devenirii dezlănţuite, „înfiinţând-o”, esenţializând-o, găsindu-i astfel „temeiul,”, „cumpătul”.(...) Ultimul moment al sistemului nu mai reprezintă însă un „ciclu”. Rostirea filozofică este abandonată în lume şi lăsată acolo să rătăcească, „pe calea cea de sminteală”. Să fie aceasta „un fel de uitare a uitărilor”? Sau lumea aceasta, viaţa şi societatea şi, apoi, creaţia şi frumosul scapă rânduielii, cumpătul regăsit al fiinţei înfiinţate? Dar, atunci, la ce e bună rânduiala?”17
„Morfologic, este vorba de o investigaţie a limbajului conceptual, categorial al filozofiei, care, după Noica, nu poate fi, în nici un caz, redus la simbolizare şi codificare. Ori, atâta timp cât filozofia operează cu limbajul conceptual, Cantemir poate fi parafrazat şi în acest domeniu: „din limbi străine să înveţi filozofia, ca în limba ţării tale să filozofezi.” Dar aceasta înseamnă, conclude Al. Surdu, că ase- menea Luceafărului, care subsista uitat în limba română, ar fi venit oricum o vreme când cineva se va fi învrednicit să scoată la lumină şi substratul unei gândiri filozofice româneşti. I-a fost dat lui Noica s-o facă.”18
Având un asemenea ilustru model, Al. Surdu n-a rămas la metamorfoza artei, ci este pe cale să-şi încheie propriul său sistem în mod magistral.
„Subsistenţa, în cadrul sistemului lui Al. Surdu „presupune cele 5 supercategorii: Unul (despre care vorbim aici ), Totul, Infinitul, Eternitatea şi Absolutul, dar fără să le cuprindă ca pe ceva subordonat, ca specii ale sale. Căci Subsistenţa se identifică simultan cu fiecare dintre ele.” [...] Presu- punerea celor 5 supercategorii de către Subsistenţă nu poate fi considerată ca o definiţie a acesteia, ci este o explicitare pe baza accepţiei sale istorico-filozofice. Faptul că Subsistenţa a fost identificată cu Divinitatea (per se subsistens), nu este un impediment, căci Divinitatea, ca Supersistenţă, este şi ea presupusă de Subsistenţă. Nici faptul că o parte dintre cele 5 supercategorii au fost considerate trans-cendente, sau regăsite ca transcendente, nu este supărător, ci numai degradarea lor, în special a Infinităţii şi a Eternităţii, şi transformarea lor în atributele „infinit” şi „etern”, adică înglobarea lor în Existenţă. [...] Cele 5 supercategorii cu care se identifică Subsistenţa, fără a fi ceva diferit de fiecare în parte, dar presupunându-le pe toate, în pofida impedimentelor lingvistice şi semantice, au fost şi pot fi tratate fiecare separat. Ordinea lor nu este importantă, dar presupune totuşi o tradiţie a enumerării, care se bazează şi pe importanţa şi ponderea care le-au fost acordate în decursul timpului: Unum, Totum, Infinitum, Aeternitas, Absolutum.19
În buna tradiţie a filozofilor care au folosit metoda sincretică, de la Plotin la Damascius „care îmbină, cum scrie Marilena Vlad, filozofia argumentativă cu ideea depăşirii mistice a discursului. Astfel, tocmai împingerea raţionamentului până la limitele constitutive ale limbajului este cea care pro- voacă depăşirea discursului şi trecerea într-o unire mistică non – discursivă. Răsturnarea discursului în- seamnă o depăşire a gândirii prin mijloacele proprii gândirii” 20 ceea ce înseamnă în cazul filozofului Alexandru Surdu abordarea problemelor referitoare la transcendenţă prin trecerea privirii dincolo de contradicţii, care de multe ori ajută cum spune filozoful italian Emanuele Severino.
În spiritul „Existenţei Nemijlocite” omul este un analist acut al proceselor şi fenomenelor lumii fizice cu rezulatele cunoscute din teoria relativităţii şi fizica cuantică şi în lumina analizei celor două teorii pare că ele însele ar fi în contradicţie. Dar fizicienii, ne spune Emanuele Severino, n-au renunţat din cauza asta să se servească de amândouă. În acest sens experimentul care a pus în evidenţă existenţa undelor gravitaţionale a fost salutat cu legitimă satisfacţie deoarece nu infirmă teoria relativităţii. Ce înseamnă că n-o infirmă? Pur şi simplu faptul că n-a contrazis-o. Dacă ar fi contrazis-o, fizicienii ar fi început să se îndoiască de validitatea ei, dar n-ar fi încetat s-o practice. În acest fel fizica îşi arată voinţa de a nu se contrazice.[...] Faptul că în anumite opere şi în anumite cunoştinţe, ar fi „mai bine” să nu se contrazică este un precept destul de urmărit. Pe de altă parte, marile principii ale culturii occidentale, aşa cum este principiul non – contradicţiei, se prezintă ca şi dogme, mituri care nu reuşesc să-şi arate singularitatea lor.[...] Am încercat să arătam anumite aspecte mult discutate în vremurile noastre, ale voinţei de putere. Apoi, problema cea mare este sensul unei asemenea voinţe. Ea este prezentată chiar de la începutul istoriei omului şi continua să fie şi atunci când poporul grec, dând un impuls istoriei Occidentului a început să gândească sensul adevărului singular, de neegalat, acela în a crede în diferenţa dintre voinţă şi adevăr. Azi voinţa de putere, scrie E. Severino, se eliberează de adevăr. Devine din ce în ce mai coerentă. Dar suntem siguri că nu e vorba de coerenţa nebuniei?”21
Nu departe de o asemenea perspectivă a fost confruntarea între școlile platonice și cele creștine,de care ne vorbește Philip Sherrard,în școlile de la Alexandria,Atena,Constantinopol și Antiohia între „ceea ce s-ar putea descrie ca tendințe divergente perene manifestate de om în încercarea de a atribui înțelegerii sale doctrinare o formulare lingvistică adecvată.Nicăieri,ne spune Sherrard,nu apare acest lucru mai clar și mai decisiv decât în privința evaluărilor diferite cu privire la rolul pe care trebuie să-l joace logica în relație cu exprimarea Adevărului divin.Obstinația cu care teologii creștini au menținut formule care din punct de vedere logic erau considerate contradictorii,i-au expus acuzelor de orbire din partea platonicienilor;în timp ce determinarea cu care platonicienii au insistat să reducă orice formulă ilogică la o formulă logică,i-a provocat pe teologii creștini să-i acuze la rândul lor pe platonicieni că sunt victimele tiraniei logicii.Dar dincolo de aceste acuzații,există oare ceva mai profund decât încriminarea pe baza unei neînțelegeri mutuale ?”22 Academicianul Alexandru Surdu suntem siguri că va răspunde tuturor acestor provocări în textele concluzive ale sistemului său ca ultimul mare grec al filozofiei româneşti ,care după secole de aplicare a schemelor dialectico – triadice, a izbutit să dea demnitate dialogului dintre om şi Dumnezeu prin valorizarea pentadei ca număr de aur al dreptei filozofări.
Viorel Igna
Perugia, Italia


1Surdu Alexandru, Filozofia pentadică,I, a) Problema transcendenţei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, b) Teoria subsistenţei, Ed. Herald, Bucureşti, c) Existenţa nemijlocită, Bucureşti, 2012
2cf. Surdu Alex., Problema transcendenţei, p. 79
3Cf. Vlad Marilena, Introducere , în Damascius, Despre primele principii : aporii şi soluţii, (Trad. din greacă, introducere şi note de M.V), p.44
4 Cf. W. Beierwalter, Pensare l'Uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi,Vita e Pensiero,Milano 1992
5Chiaradonna Ricardo, Plotino, Carocci Editore, Roma, 2009
6Op. cit., p. 120
7Ibid.,p.121
8Cf. felului de receptare a Scrisorii a II-a în platonismul imperial, H.D. Saffrey, L.G. Werterink, Proclus:Théologie Platonicienne, Livre II, Les Belles Lettres, Paris, 1974, p. XX-LIX
9Chiaradonna R., Op. cit., p. 121
10Surdu Alexandru, Supercategoriile ontologice ale Subsistenţei, în Studii de teoria categoriilor, vol. III (coord. Al. Surdu şi Sergiu Bălan), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 43
11Weinberg Steven, I primi tre minuti (Fascinanta istorie a originii universului n.n.), Mondadori, Milano, 1994, p. 11
12Op. cit., p. 14-15. Textele din Plotin sunt traduse de noi din: Plotino, Enneadi, Ed. Rusconi, Milano, 1996
13Surdu Alexandru, Problema transcendenţei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 67
14Surdu Alexandru, Ipostazele dialecticii, în Gândirea speculativă, Ed. Paideia, Bucureşti, 2000, p. 193
15Ibidem, p. 193
16Ibidem, p. 194
17Cf., Sistemul pentadic al rostirii filozofice româneşti a lui Costantin Noica, în Al. Surdu , Gândirea speculativă, Ed. Paideia, Bucureşti, 2000, p. 278-279
18Ibidem., p.279
19Cf., Surdu Alex., Supercategoriile ontologice ale subsistenţei, op. cit., p. 24-25
20Cf., Vlad Marilena, op. cit., p. 44
21Severino Emanuele, Contraddirsi? A volte aiuta, (trad. din it.ne aparţine), în Corriere della Sera, N. 55/ 05.03.2016, p. 48-49

22Sherrard Philip,Studii de religie comparată,vol.7,World Wisdom Inc.(Trad.Ana Szel),în Anacronic ,aprilie 2015

Nessun commento: