martedì 17 aprile 2018

ANTONIO DI GENNARO-EMIL CIORAN:POEZIE SI RUGACIUNE


ANTONIO DI GENNAROEmil Cioran: poezie și rugăciune
ANTONIO DI GENNARO

EMIL CIORAN: POEZIE ŞI RUGĂCIUNE1
"Poezia care se apropie de rugăciune este superioara atât rugăciunii cât și poeziei."
(E. Cioran)
În august 1970, într-unul din secretele/ necunoscutele sale Caiete, Cioran ne prezintă această scurtă, dar interesantă notă: "Pe neașteptate mă gândesc la Stanzas written in Dejection near Naples, poezia lui Shelley care sintetizează de una singură mulţi ani ai vieţii mele și, poate, viaţa insăși. Într-un anumit fel întregul Tratat nu este decât o variaţiune pe baza acestei poezii. Numai Rugăciunea unui Dac de Eminescu a avut un rol asemănător." 2

În acest rapid/succint pasaj autobiografic, Cioran recunoaște în Strofele scrise într-o stare de descurajare, la Napoli (1818) aparţinând poetului Percy Bysshe Shelley și în Rugăciunea unui Dac (1879) de Mihai Eminescu două experienţe poetice fundamentale pentru întreaga sa viaţă, ce caracterizează viziunea sa tragică asupra lumii.

La ce se referă aceste poezii? Din ce motiv el este atât de legat de ele? De ce după atâta timp apar încă în memorie? Ecouri lirice în mintea și în inima filozofului român, versuri prezente peste tot în conștiinţa sa ca un pattern specific, intriga subtilă și metafora unei existențe " pe culmile disperării". Nu este aici locul să facem o analiză și o exegeză punctuală a textelor menţionate mai sus. Să ascultăm însă, en passant, câteva versuri lăsându-ne uimiţi și purtaţi de vocea tăcută și aproape neauzită a citatelor poetice, fără a încerca, într-o manieră printre altele greșită de a comenta/explica ( în mod raţional) aceste strofe, deoarece așa cum ne amintește Heidegger: " Poeziile apar ca un scrin fără templu în care este conservată poeticitatea. Poeziile sunt, în sunetele «limbajelor nepoetice», ca un clopot care stă agăţat afară: este îndeajuns o cădere ușoară de zăpadă deasupra lor, ca să le facă lipsite de armonie" 3

In ale sale Stanzas, Shelley descrie o zi plină de soare la Napoli.4
Totul este liniștit, cuprins de soare, ca un peisaj încremenit: natura este plină de viaţă și de frumuseţe.
Afară este lumină: "... cerul luminos, / valurile dansează luminoase și vioaie" (v. 1-2), dar în interior, în sufletul poetului se simte întunericul și goliciunea singurătăţii. ­În plină zi, "la amiază" (v. 15) 5 , existenţa este aplecată asupra sa însăşi, victima acelui taedium vitae şi a unei tristeţi interioare de nevindecat/inefabile. Poetul percepe/simte distanța între sine şi ceea ce este dincolo de sine, între propriul eu finit şi realitatea externă,infinită, potenţial prosperă/generoasă în posibilităţi pozitive. Pe de o parte, viaţa exultă într-o vâlvătaie a formelor, sunetelor, culorilor, de altă parte, imposibilă (monocromatică, monotematică) moartea sufletului, acel mal de coeur, angoasa de a se şti în această lume: ˶... ca o inimă care/ şi-ar împărţi cu mine tot ceea ce simt ˝ (vv. 17-18).
Ceilalţi, detaşaţi de divertissement şi de inutile iluzii, trăiesc fericiţi şi fără griji: ˶ mie paharul mi-a fost hărăzit cu o măsură diferită ˝ (v. 27), recită poetul, dezgustat şi descurajat. La malul mării ˶ care murmură ultimul cântec creierului care moare ˝ (v. 36), el îşi visează propriul somn şi moartea, adică inconştienţa propriului eu, uitarea propriei conştiinţe, cu scopul de a pune capăt/remediu frigului conştient al propriei singurătăţi.
Celălalt text la care Cioran face o trimitere explicită este poemul teologic/a-teologic Rugăciunea unui Dac de Eminescu6 căruia îi va dedica în 1988 propriul său scurt comentariu.O asemenea poezie este o rugăciune, dar o rugăciune cu tentă de blestem, negativă, de acuzare şi de revoltă împotriva lui Dumnezeu, ca şi aceea pe care filozoful din Răşinari o va scrie în Précis.7 Dumnezeu este înainte de toate Tatăl – Creatorul, cel ce dă viaţă vieţii(originea, geneza, principiul prim, în maniera Prologului( Imnului închinat Logos-ului) din Evanghelia lui Ioan; dar «Cine este Dumnezeul căruia îi oferim inimile noastre?» (v. 8). ˶ El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii/ Şi din noian de ape puteri au dat scânteii, / El zeilor dă suflet şi lumii fericire, / El este-al omenimei izvor de mântuire [...] (vv. 9-12)̋
După acest incipit plin de admiraţie, remarcabil prin exaltare şi laudă, tonul poetului se schimbă în mod brusc, şi în mod inexplicabil asistăm la o schimbare, la o întoarcere făcută în mod brusc.
Adeziunea plină de convingere la un conţinut de credinţă (surprinsă la început de către poetul român ca o mulţumire şi ca o jubilare), se transformă într-o injurie, o bătaie de joc, într-o constantă provocare, un blestem al vieţii şi al creatului şi, mai ales, într-o dorinţă de moarte:
˶ Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec,
Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec,
Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se curmă
Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă! ̋ (vv. 43-46)
Iată, aceste două texte sunt cei doi poli poetici prin intermediul cărora oscilează şi se constituie reflecţia conceptuală ( înţeleasă ca o meditaţie patica) a lui Cioran asupra poeziei și rugăciunii. După Cioran, poezia şi rugăciunea sunt legate în mod intim, deoarece sunt rezultatul aceluiaşi mod de a trăi, a aceleiaşi sfâșieri interioare, a aceluiaşi sentiment de dezbinare a omului în faţa Nimicului şi sunt îndreptate spre Celălalt, În mod absolut Altul , de care noi nu ştim nimic şi de la care vrem să avem răspunsuri vis-a vis de incerta noastră condiţie umană. ˶ De ce au fost inventaţi Dumnezeu, îngerii, etc? ˝ se întreabă de fapt Cioran -- ˶ Pentru a avea cu cine vorbi. [...].” Ajunşi la un anumit grad de singurătate sau de intensitate există tot mai puţine persoane cu care se poate discuta; mai mult, se ajunge la concluzia că nu există deloc fiinţe similare. Ajunşi la această extremă, este nevoie să ne adresăm la persoane cu totul diferite (?), la îngeri, la Dumnezeu. Deci din cauza lipsei de interlocuitori (!), aici jos, oamenii îi caută altundeva. Sensul profund al rugăciunii este acesta: imposibilitatea de a te adresa cuiva aici jos, nu pentru că trăim la un nivel spiritual înalt, ci datorită unui sens de abandon...8
Poezia si rugăciunea se nasc atunci, după Cioran, din singurătatea omului, înţeleasă ca o ˶ exasperare ontologică a fiinţei noastre “. 9 În adâncul propriei fiinţe omul este singur: aruncat în lume fără a fi dorit acest lucru, abandonat propriului destin de fiinţă – nimic în haosul unei deveniri absurde, el hoinăreşte într-o ˶ agonie fără niciun epilog “. 10 Singur, cu toată prezenţa (exterioară) a celorlalţi şi fără un Dumnezeu. Pierdut, blocat pe ˶ cruce” de către timp (în propria şi nuda existenţă), împovărat de învelişul/în învelişul propriei cărni, omul (conștiință nefericită ) disperă. Plecând de la această stare de disconfort psihic (indispoziţie), dintr-un sentiment de vacuitate universală, de la falimentul/naufragiul tuturor posibilităţilor, de la distrugerea identităţii (mai bine zis a non-identităţii subiectului), pe care – în mod iluzoriu – se ridică, ca o ultimă şansă de salvare, dorinţa/mirajul unui Dumnezeu consolator. Acest lucru îl ştia bine Cesare Pavese: ˶ Coborârea divinităţii se simte atunci când durerea ne-a făcut să îngenunchiem [...] 11, notează scriitorul – poetul torinez într-un pasaj din jurnalul său. Iată, şi după Cioran, Dumnezeu este Absolutul – Nimicul care apare ˶ pe culmile disperării”, ca un produs aparent al imaginaţiei noastre, fructul (ireal) al fanteziei raţiunii, care plecând de la nulitatea (reală) a întregului existent, îşi imaginează că cineva poate exista dincolo de orizontul timpului şi al morţii: chiar Dumnezeu.
Cioran, deci, consideră poezia și rugăciunea ca ultimul refugiu, extrema absolută pentru a nu muri/afunda sub durele lovituri ale vieţii, simplu, pentru a rămâne încă în viaţă, pentru a rezista şi a supravieţui. ˶ Adevărata poezie începe dincolo de poezie”12 – scrie gânditorul român, şi mai departe: ˶ O poezie demnă de acest nume începe din experinţa fatalităţii”.13 Iată, fatalitatea, susţine Cioran, adică Soarta (ghinionul), destinul advers sau Destinul orb (Przypadek)14 spunând la fel ca Kieslowski, adversitatea structurală, a căuta lucruri imposibile în caz de nevoie, eşecul înrădăcinat în natura umană care nu consimte omului decât căderea şi înfrângerea. 15 Cioran nu a scris niciodată poezii, ci numai aforisme, texte filozofice şi proză filozofică. Şi totuşi, tot în Caiete, deplânge faptul de a nu avea ˶ darul” de a traduce în versuri propria lume interioară: ˶ O nesfârşită poezie fără cuvinte; o linişte care tună sub mine. De ce nu am darul Poeziei? Să fii steril cu toate aceste senzaţii. Am cultivat prea mult faptul de a simţi, faţă de cel al exprimării; am trăit pentru cuvinte ; astfel le-am sacrificat pe acelea de a spune. Mulţi ani, toată viaţa, şi nici măcar un vers!” 16
A salva această situaţie din magma fierbinte a propriei vieţi dureroase, din chinuita singurătate/disperare (la limitele nebuniei), a fost exerciţiul terapeutic al scrisului şi rugăciunea, ca o invocaţie tăcută a necredinciosului, o implorare reverenţioasă spre Nimicul – Dumnezeu. ˶ Ajută-mă Doamne, să sfârşesc dezgustul şi mila pentru mine însumi, să nu mai simt infinita oroare!”17 şi mai mult: ˶ Doamne, de ce nu mi-ai dat puterea la înălţimea a tot ceea ce sunt, cuvinte care să fie demne de accesele mele de fericire sau de cafard?”18 Apăsat de o profundă/ persistentă nelinişte şi de o cronică/asfixiantă melancolie, Cioran recurge la rugăciune, la capăt, atunci când simte sfârșitul care-i clocoteşte în vene şi care se răspândeşte în suflet ca un plin absolut al golirii de sens, pe care Dumnezeu, transcendenţă iluzorie şi ˶ pretext teatral al descurajărilor noastre”19, se arată ca o ˶ ultimă posibilitate”, o ultimă – delirantă speranţă în inima nopţii: ˶ noaptea întunecată a sufletului”. « Sunt sfârşit, sunt pe marginea prăpastiei care este rugăciunea»20, se confesează Cioran: ˶ În mine totul se sfârşeşte în rugăciune şi în blestem, totul devine invocaţie şi refuz.”21
În concluzie, poezia şi rugăciunea constituie, în interiorul metafizicii cioraniene, un instrument de comunicare (între sine şi sine, între sine şi un ipotetic Altul decât el însuşi) cu scopul de a-i uşura/tolera sentimentul de profundă singurătate care strânge/sufocă propria fiinţă. ˶ Omul – scrie Cioran- poate trăi fără rugăciune, dar nu fără posibilitatea rugăciunii... Infernul este interdicția rugăciunii.”22 Aceasta ,bineînţeles, este valabilă şi pentru poezie. Amândouă, de fapt, cu un limbaj diferit, cu o modalitate de reprezentare diferită, sunt manifestări ale spiritului omenesc, ale inconștientului nostru. Fără ele angoasa ar deveni insuportabilă şi suferinţa ce face parte din existenţă, ar conduce la nebunie. Este vorba deci de o predare necondiţionată în faţa Cuvântului, pentru a fugi de abisala/asurzitoarea linişte a Nimicului-intim. În caz contrar: cum se poate exprima/exterioriza tulburarea? Cum se poate spune sau face aluzie la rană, la leziune? Aici nu ne este de ajutor filozofia (cunoaşterea conceptuală sau abstracţia); de fapt: ˶ Cum poate o durere să se transforme în idee?”23 Aici ne este de ajutor impulsul liric (sesizat şi pierdut in același timp) al caracterului de poeticitate/ rugăciune, care înalţă vocea tăcută a inimii, în cânt şi invocare: ˶ Un singur suspin valorează mai mult decât toată cunoaşterea”24.


Traducere de Viorel Igna

1 1 Textul a apărut ca Appendice în limba italiană în: "Cioran, Il Nulla, Lettere a Marin Mincu (1987-1989), ed. ingrijită de Giovanni Rotiroti, Ed. Mimesis (Milano- Udine), 2014, p. 90
2 E. Cioran, Caiete 1957-1972, traducere italiana de T. Turolla, Adelphi, Milano, 2001, p. 910
3 M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, ed. ingrijita de L. Amoroso, Adelphi, Milano, 1988, p. 5
4 Cfr. P.B. Shelley, Strofe scrise într-o stare de descurajare, la Napoli, în Id., Nopţii și alte poezii, tr. it.de G. Palmery, Ed. Il Labirinto, Roma, 2002
5 Şi o poezie a tânărului Baudelaire (Tous imberbes alors"), în care se referă la raportul dintre melancolie și ora medie (Cfr. C. Baudelaire, "Poezii din tinerețe", XI, în Id., "Florile răului și toate poeziile", ed. îngrijită de M. Costantini, Newton Compton, Roma, p. 423, v. 27). Comentând această poezie Jean Starobinski afirmă: ˶ Ora amiezii este aceea a demonului şi a apatiei exasperate. Este ora în care lumina aproape triumfătoare porneşte atacul asupra adversarului ei; ora în care extrema grijă vis-a-vis de spirit se transformă în somnolenţă.˝ I. Starobinski , La malinconia allo specchio, ed. îngrijită de D. Agostini, SE, Milano, 2006, p. 18
6 M. Eminescu, Rugăciunea unui Dac, în Eminescu şi romanticismul european, ediţie îngrijită de M. Mincu şi S. Albisani, Bulzoni, Roma, 1990, p. 132-135
7 E. Cioran, Sommario di decomposizione, tr. it. de M. A. Rigoni şi T. Turolla, Adelphi, Milano, 1996, p. 116-117
8 E. Cioran, Caiete 1957-1972, op. cit., p. 712
9 E. Cioran, Le crépuscule de pensées [Amurgul gândurilor], traducere din limba română de M. Patureau – Nedelco, L’Herne, Paris, 1991, p. 74
10 E. Cioran, Silogismi dell’amarezza [Silogismele amărăciunii], trad. it. de C. Rognoni, Adelphi, Milano, 1993, p.50
11 C. Pavese, IL MESTIERE DI VIVERE [Meseria de a trăi], ed. îngrijită de M. Guglielmetti şi L. Ney, Einaudi, Torino, 1990, p. 272
12 E. Cioran, Caiete 1957-1972, op. cit., p.74
13 E. Cioran, Sillogismi dell’amarezza, op. cit., p. 28
14 Destinul orb (Przypadek) este un film din 1991, scris şi regizat de regizorul polonez Krzysztof Kieslowski.
15 Într-o scrisoare din 19 septembrie 1987, trimisă lui Renzo Rubinelli, Cioran scria: ˶[...] Nu neg afinităţile mele cu defectele tipice ale românilor, cel mai evident este o predilecţie spre fatalism: cred în destin atât de intens cât un ţăran analfabet. Viziunea mea asupra lumii nu este pariziană, este balcanică. Aici ceea ce este numit nihilismul nou, de cealaltă parte a Europei este o evidenţă. Blestemul ca certitudine, e aproape o formă de credinţă!” Cfr. R.Rubinelli, Între linişte şi cuvânt: întâlnirile mele cu Aurel şi Emil Cioran în Cioran în Italia, ed. îngrijită de A. Di Gennaro şi G. Molcsan, Aracne Editrice, Roma, 2012, p. 50
16 E. Cioran, Caiete 1957-1972, op. cit., p. 16
17 Ibidem
18 Ivi, p. 227
19 E. Cioran, Lacrime e santi [Lacrimi şi sfinţi], ed. îngirjită de S. Stolojan, tr. it. de D. Grange Fiori, Adelphi, Milano, 1990, p. 24
20 E. Cioran, Caiete 1957-1972, op. cit., p. 21
21 Ivi, p. 16
22 Ibidem, p. 258
23 Ibidem, p. 914
24 Ibidem, p. 261Nessun commento: